User Tools

Site Tools


borrowing

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
borrowing [2015/07/10 16:26]
admin
borrowing [2015/07/10 16:26] (hiện tại)
admin
Dòng 14: Dòng 14:
 <​li>​Thời hạn bắt đầu mượn xe</​li>​ <​li>​Thời hạn bắt đầu mượn xe</​li>​
 <​li>​Thời hạn kết thúc mượn xe</​li>​ <​li>​Thời hạn kết thúc mượn xe</​li>​
-<​li>​Trạng thái mượn xe:<img src="/​lib/​exe/​fetch.php?​media=help:​borrowingstatus.png"​ class="​media"​ alt=""></​li>​+<​li>​Trạng thái mượn xe:</br><img src="/​lib/​exe/​fetch.php?​media=help:​borrowingstatus.png"​ class="​media"​ alt=""></​li>​
 <​li>​Ngày hoàn thành mượn xe</​li>​ <​li>​Ngày hoàn thành mượn xe</​li>​
 </ol> </ol>
borrowing.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/10 16:26 do admin