User Tools

Site Tools


drivers

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

drivers [2015/06/29 14:36]
admin được tạo ra
drivers [2015/06/29 14:37] (hiện tại)
admin
Dòng 2: Dòng 2:
 {{:​help:​drivers.png|}} {{:​help:​drivers.png|}}
  ​Chức năng quản lý tài xế cho phép người dùng [[drivers:​detail|chỉnh sửa thông]] tin tài xế và [[drivers:​dispatch|điều tài xế]] cho xe  ​Chức năng quản lý tài xế cho phép người dùng [[drivers:​detail|chỉnh sửa thông]] tin tài xế và [[drivers:​dispatch|điều tài xế]] cho xe
 +  * (1): Điều tài xế cho xe
 +  * (2): Thông tin danh sách tài xế
 +  * (3): Chức năng thêm/​xóa/​sửa tài xế
  
drivers.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/06/29 14:37 do admin