User Tools

Site Tools


drivers:detail

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Last revision Both sides next revision
drivers:detail [2015/06/29 14:39]
admin được tạo ra
drivers:detail [2015/07/08 17:33]
admin
Dòng 1: Dòng 1:
-====== Hướng dẫn cp nhật tài xe ======+====== Hướng dẫn cập nhật tài xe ======
 {{:​help:​driverdetail.png|}} {{:​help:​driverdetail.png|}}
 Chức năng này cho phép người dùng cập nhật danh sách tài xe của mình Chức năng này cho phép người dùng cập nhật danh sách tài xe của mình
  
drivers/detail.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/20 11:39 do admin