User Tools

Site Tools


drivers:dispatch

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

drivers:dispatch [2015/06/29 14:47] (hiện tại)
admin được tạo ra
Dòng 1: Dòng 1:
 +====== Hướng dẫn chức năng điều tài xế ====== 
 +{{:​help:​dispatch.png|}} 
 +Chức năng này cho phép người dùng điều tài xế cho xe. 
 + Để thực hiện chức năng này người dùng thực hiện những bước sau: 
 +  * (1): Chọn xe cần điều tài 
 +  * (2): Chọn danh sách tài xế từ nhóm bên trái và click {{:​help:​forward.png|}} để điều tài xế cho xe đã chọn 
 +  * (3): Để hủy điều tài xế cho xe, click chọn tài xế ở nhóm bên phải và click {{:​help:​back.png|}} 
 +  * (4): Click cập nhật để lưu lại thông tin điều tài
drivers/dispatch.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/06/29 14:47 do admin