User Tools

Site Tools


expenses:add

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

expenses:add [2015/06/29 16:19] (hiện tại)
admin được tạo ra
Dòng 1: Dòng 1:
 +====== Thêm chi phí ======
 +Từ danh sách chi phí người dùng click "Thêm chi phí" và thực hiện những bước sau
  
 +{{:​help:​expenseadd.png|}}
 +
 +  * (1): Chọn loại chi phí đang có, người dùng có thể tạo thêm nhóm chi phí tại [[category:​expense|Danh mục chi phí]]
 +  * (2): Chọn xe cần thêm chi phí
 +  * (3): Chọn ngày bắt đầu thực hiện chi phí
 +  * (4): Số lượng loại chi phí đã thực hiện. Vd: khi người dùng chọn loại chi phí xăng dầu thì số lượng được hiểu như số lit
 +  * (5): Đơn giá của loại chi phí
 +  * (6): Hệ thống s4 tự động tính số lượng thành tiền
 +  * (7): Lưu lại chi phí
expenses/add.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/06/29 16:19 do admin