User Tools

Site Tools


expenses:graph

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

expenses:graph [2015/06/29 16:30]
admin được tạo ra
expenses:graph [2015/06/29 16:32] (hiện tại)
admin
Dòng 1: Dòng 1:
 ====== Hướng dẫn xem biểu đồ chi phí ====== ====== Hướng dẫn xem biểu đồ chi phí ======
 Tại màn hình chi phí người dùng click {{:​help:​viewgrapall.png|}} để xem chi phí của tất cả các xe Tại màn hình chi phí người dùng click {{:​help:​viewgrapall.png|}} để xem chi phí của tất cả các xe
---+
 {{:​help:​graphall.png|}} {{:​help:​graphall.png|}}
---+
 Người dùng click {{:​help:​viewgraphone.png|}} để xem chi phí một xe đã sử dụng Người dùng click {{:​help:​viewgraphone.png|}} để xem chi phí một xe đã sử dụng
---+
 {{:​help:​graphone.png|}} {{:​help:​graphone.png|}}
  
  
expenses/graph.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/06/29 16:32 do admin