User Tools

Site Tools


lending

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
lending [2015/07/02 17:45]
admin
lending [2015/07/02 17:49] (hiện tại)
admin
Dòng 5: Dòng 5:
 <​p>​Để thực hiện chức năng này, từ trang chủ người dùng click chọn "Cho Mượn Xe"</​p>​ <​p>​Để thực hiện chức năng này, từ trang chủ người dùng click chọn "Cho Mượn Xe"</​p>​
 <p> <p>
-<h2>Trang chính</h2>+<h2>Danh sách xe đang cho mượn</h2>
 <img src="/​lib/​exe/​fetch.php?​media=help:​lending.png"​ class="​media"​ alt="">​ <img src="/​lib/​exe/​fetch.php?​media=help:​lending.png"​ class="​media"​ alt="">​
 </p> </p>
lending.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/02 17:49 do admin