User Tools

Site Tools


listofvehicles:sensoronoff

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
listofvehicles:sensoronoff [2015/06/29 11:17]
admin
listofvehicles:sensoronoff [2015/06/29 11:17] (hiện tại)
admin
Dòng 4: Dòng 4:
   * (2): Chọn đầu dây vào của thiết bị   * (2): Chọn đầu dây vào của thiết bị
   * (3): Tín hiệu đầu ra của dây đầu vào tương ứng, tín hiệu này quy định giá trị sensor được bật   * (3): Tín hiệu đầu ra của dây đầu vào tương ứng, tín hiệu này quy định giá trị sensor được bật
- 
 vd: vd:
   * Sensor nguồn: dây đầu vào 1, đầu ra(của dây 1) là true(Màu xanh dương)=>​Trạng thái nguồn mở   * Sensor nguồn: dây đầu vào 1, đầu ra(của dây 1) là true(Màu xanh dương)=>​Trạng thái nguồn mở
listofvehicles/sensoronoff.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/06/29 11:17 do admin