User Tools

Site Tools


listofvehicles:tcdb

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
listofvehicles:tcdb [2015/07/08 16:24]
admin
listofvehicles:tcdb [2015/07/08 16:26] (hiện tại)
admin
Dòng 9: Dòng 9:
 <​h3>​2. Thông tin danh sách xe</​h3>​ <​h3>​2. Thông tin danh sách xe</​h3>​
 <img src="/​lib/​exe/​fetch.php?​media=listofvehicles:​tcdb2.png"​ class="​media"​ alt=""></​br>​ <img src="/​lib/​exe/​fetch.php?​media=listofvehicles:​tcdb2.png"​ class="​media"​ alt=""></​br>​
-<p style="​color:​blue">​Trước khi gửi thông tin về tổng cục đường bộ, người dùng cần chỉnh sửa chính xác những thông tin của xe, tài xế của xe, thông tin tài xế được điều của xe. Sau đó check chọn những xe nào cần gửi. Sau khi chọn xong người dùng "Lưu thay đổi"​ để lưu thông tin và sau đó hệ thống sẽ gửi thông tin này về tổng cục đường bộ. Xem chú ý bên dưới để được rõ hơn</​p>​+<p style="​color:​blue">​Trước khi gửi thông tin về tổng cục đường bộ, người dùng cần chỉnh sửa chính xác những thông tin của xe, tài xế của xe, thông tin tài xế được điều của xe. Sau đó check chọn ​"Xác nhận gửi" ​những xe nào cần gửi. Sau khi chọn xong người dùng "Lưu thay đổi"​ để lưu thông tin và sau đó hệ thống sẽ gửi thông tin này về tổng cục đường bộ. Xem chú ý bên dưới để được rõ hơn</​p>​
 <div> <div>
             <div style="​color:​red">​             <div style="​color:​red">​
Dòng 15: Dòng 15:
                 - Các công ty không thuộc điện quy định gắn TBGSHT theo nghị định 91, thì không cần phải gởi dữ liệu về Tổng Cục Đường Bộ. Xem thông tin tại <a href="​http://​chinhphu.vn/​portal/​page/​portal/​chinhphu/​hethongvanban?​class_id=1&​amp;​_page=174&​amp;​mode=detail&​amp;​document_id=91231">​Nghị định số 91/​2009/​NĐ-CP</​a><​br>​                 - Các công ty không thuộc điện quy định gắn TBGSHT theo nghị định 91, thì không cần phải gởi dữ liệu về Tổng Cục Đường Bộ. Xem thông tin tại <a href="​http://​chinhphu.vn/​portal/​page/​portal/​chinhphu/​hethongvanban?​class_id=1&​amp;​_page=174&​amp;​mode=detail&​amp;​document_id=91231">​Nghị định số 91/​2009/​NĐ-CP</​a><​br>​
                 - Thông tin gởi về Tổng Cục ĐBVN bao gồm: thông tin công ty, thông tin xe, thông tin tài xế và dữ liệu hành trình xe<​br>​                 - Thông tin gởi về Tổng Cục ĐBVN bao gồm: thông tin công ty, thông tin xe, thông tin tài xế và dữ liệu hành trình xe<​br>​
-                - Đánh dấu "Gởdữ liệu" đối với các xe thuộc diện phải gởi về Tổng Cục ĐBVN. Không đánh dầu mục này đối với các xe không thuộc diện phải gởi<​br>​+                - Đánh dấu "Xác nhận gửi" đối với các xe thuộc diện phải gởi về Tổng Cục ĐBVN. Không đánh dầu mục này đối với các xe không thuộc diện phải gởi<​br>​
                 - Cập nhật danh sách tài xế (mã số bằng lái phải chính xác). Link cập nhật <a href="​http://​v3.quanlyxe.vn/​web/​Driver.aspx">​Cập nhật tài xế</​a><​br>​                 - Cập nhật danh sách tài xế (mã số bằng lái phải chính xác). Link cập nhật <a href="​http://​v3.quanlyxe.vn/​web/​Driver.aspx">​Cập nhật tài xế</​a><​br>​
                 - Chỉ định tài xế thường lái cho các xe theo link. Link cập nhật <a href="​http://​v3.quanlyxe.vn/​web/​Driver.aspx/​DispatchExt">​Cập nhật điều xe</​a><​br>​                 - Chỉ định tài xế thường lái cho các xe theo link. Link cập nhật <a href="​http://​v3.quanlyxe.vn/​web/​Driver.aspx/​DispatchExt">​Cập nhật điều xe</​a><​br>​
listofvehicles/tcdb.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/08 16:26 do admin