User Tools

Site Tools


listofvehicles:vehicledetail

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
listofvehicles:vehicledetail [2015/07/08 16:44]
admin
listofvehicles:vehicledetail [2015/07/11 11:05] (hiện tại)
admin
Dòng 116: Dòng 116:
 <​h2>​Giá trị tùy chọn</​h2>​ <​h2>​Giá trị tùy chọn</​h2>​
 <​h4>​Giá trị tùy chọn cho phép người dùng lưu lại dữ liệu cho những tính năng mở rộng của mình</​h4>​ <​h4>​Giá trị tùy chọn cho phép người dùng lưu lại dữ liệu cho những tính năng mở rộng của mình</​h4>​
-<​p><​img src="/​lib/​exe/​fetch.php?​media=help:​tripcash.png"​ class="​media"​ alt=""></​br></​p>​ 
 <​p><​h5>​VD:​ Để thiết lập chi phí cho xe theo khung giờ, người dùng có thể làm như sau:</​h5>​ <​p><​h5>​VD:​ Để thiết lập chi phí cho xe theo khung giờ, người dùng có thể làm như sau:</​h5>​
 <ol type="​1">​ <ol type="​1">​
Dòng 124: Dòng 123:
 </li> </li>
 </ol> </ol>
 +<​p><​img src="/​lib/​exe/​fetch.php?​media=help:​tripcash.png"​ class="​media"​ alt=""></​br></​p>​
 <p style="​color:​blue">​*Chú ý: người dùng cần liên hệ với bộ phận kỹ thuật của VIETMAP để được hướng dẫn cụ thể hơn</​p>​ <p style="​color:​blue">​*Chú ý: người dùng cần liên hệ với bộ phận kỹ thuật của VIETMAP để được hướng dẫn cụ thể hơn</​p>​
 </p> </p>
 </​div>​ </​div>​
 </​html>​ </​html>​
listofvehicles/vehicledetail.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/11 11:05 do admin