User Tools

Site Tools


listofvehicles:vehicledevice

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

listofvehicles:vehicledevice [2015/06/26 17:20] (hiện tại)
admin được tạo ra
Dòng 1: Dòng 1:
 +====== Giải thích thông tin thiết bị cho xe ====== 
 +{{:​listofvehicles:​device.png|}} 
 +  * (1): Số imei của thiết bị 
 +  * (2): Số searial của thiết bị 
 +  * (3): Mã version của thiết bị 
 +  * (4): Số searial sim được gắn trên thiết bị 
 +  * (5): Số điện thoại của sim 
 +  * (6): Ngày lắp đặt thiết bị 
 +  * (7): xem lịch sử lắp đặt thiết bị
listofvehicles/vehicledevice.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/06/26 17:20 do admin