User Tools

Site Tools


online:new

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
online:new [2016/08/04 18:19]
admin
online:new [2016/08/06 10:48] (hiện tại)
admin
Dòng 29: Dòng 29:
 <img src="​lib/​exe/​fetch.php?​media=online:​online_new10.png"/></​br>​ <img src="​lib/​exe/​fetch.php?​media=online:​online_new10.png"/></​br>​
 <​h4>​Biểu đồ tốc độ, xăng dầu, dừng đỗ</​h4>​ <​h4>​Biểu đồ tốc độ, xăng dầu, dừng đỗ</​h4>​
-<img src="​lib/​exe/​fetch.php?​media=online:​online_new5.png"/></​br>​+<img src="​lib/​exe/​fetch.php?​media=online:​online_new11.png"/></​br>​
 <hr/> <hr/>
 <​h3>​Giám sát nhanh xe vi phạm Dừng lâu, không báo tài, quá tốc, lái xe liên tục</​h3>​ <​h3>​Giám sát nhanh xe vi phạm Dừng lâu, không báo tài, quá tốc, lái xe liên tục</​h3>​
online/new.txt · Thời điểm thay đổi: 2016/08/06 10:48 do admin