User Tools

Site Tools


reports:detail

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

reports:detail [2015/07/03 11:14]
admin được tạo ra
reports:detail [2015/07/03 14:55]
admin
Dòng 2: Dòng 2:
 <​body>​ <​body>​
 <​h1>​Hướng dẫn xem báo cáo tổng hợp theo ngày</​h1>​ <​h1>​Hướng dẫn xem báo cáo tổng hợp theo ngày</​h1>​
-<​p><​b>​Báo cáo tổng hợp theo ngày cho phép người dùng xem các thông tin sau theo ngày:</​b></​p>​ +<​p><​b>​Báo cáo tổng hợp theo ngày cho phép người dùng xem các thông tin sau theo ngày: Quãng đường đi đượcThời gian sử dụng xeThời gian dừng mở máySố lần dừng xeVận tốc trung bìnhVận tốc lớn nhấtSố lần vượt tốcSố lần mở cửa,Ghi chú thêm</b> 
-<p> +<​h2>​Danh sách báo cáo</h2
-<b>Quãng đường đi được ​</​b></​br>​ +<img src="/​lib/​exe/​fetch.php?​media=help:​dailyreport.png"​ class="​media"​ alt=""​></br>
-<b>Thời gian sử dụng xe</b>: Thời gian xe mở máy</​br>​ +
-<b>Thời gian dừng mở máy</b>: Được tính khi xe đang dừng và có mở máy</​br>​ +
-<b>Số lần dừng xe</​b></​br>​ +
-<b>Vận tốc trung bình</​b></​br>​ +
-<b>Vận tốc lớn nhất</​b></​br>​ +
-<b>Số lần vượt tốc</b>: Tốc độ tối đa được người dùng quy định khi tạo thông tin xe</​br>​ +
-<b>Số lần mở cửa</​b></​br+
-<b>Ghi chú thêm</b>+
 </p> </p>
 </​body>​ </​body>​
 </​html>​ </​html>​
reports/detail.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/03 14:55 do admin