User Tools

Site Tools


reports:pointandspeedgeofence

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

reports:pointandspeedgeofence [2015/07/06 11:55]
admin được tạo ra
reports:pointandspeedgeofence [2015/07/06 12:14] (hiện tại)
admin
Dòng 1: Dòng 1:
 <​html>​ <​html>​
-<​h1>​Báo cáo từ trạm ​đến trạm</​h1>​ +<​h1>​Báo cáo theo vùng đường</​h1>​ 
-<​h4>​Báo cáo này thống kê quãng ​đường ​và thời ​gian khi xe đi từ trạnày đếtrạm khác. Các trạm ​này được sử dụng từ danh sách điểm(trạm) ​mà người dùng đã tạo trước đó. <a href="/​doku.php?​id=online#​point"​ target="​_blank">​Xem trong quản lý và giám sát trực tuyến</​a></​h4>​+<​h4>​Báo cáo này thống kê trạng thái ra vào các vùng đường ​của xe theo các thời đimà người dùng đã chọn. Các vùng đường ​này được sử dụng từ danh sách vùng đường ​mà người dùng đã tạo trước đó. <a href="/​doku.php?​id=online#​point"​ target="​_blank">​Xem trong quản lý và giám sát trực tuyến</​a></​h4>​
 <p> <p>
 <​h4>​Người dùng thực hiện các bước như hình để xem báo cáo này</​h4>​ <​h4>​Người dùng thực hiện các bước như hình để xem báo cáo này</​h4>​
-<img src="/​lib/​exe/​fetch.php?​media=help:​fromstationtostation.png" class="​media"​ alt=""></​br>​+<img src="/​lib/​exe/​fetch.php?​media=help:​passingareas.png" class="​media"​ alt=""></​br>​
 </p> </p>
 <ol type="​1"><​h3>​Trong đó:</​h3>​ <ol type="​1"><​h3>​Trong đó:</​h3>​
Dòng 10: Dòng 10:
 <​li>​Ngày kết thúc xem báo cáo</​li>​ <​li>​Ngày kết thúc xem báo cáo</​li>​
 <​li>​Chọn danh sách xe để xem báo cáo(mặc định: tất cả)</​li>​ <​li>​Chọn danh sách xe để xem báo cáo(mặc định: tất cả)</​li>​
 +<​li>​Chọn vùng đường để xem(mặc định: tất cả). Danh sách vùng đường này được liên kết từ danh sách vùng đường đã tạo trong <a href="/​doku.php?​id=online#​point"​ target="​_blank">​bản đồ trực tuyến</​a></​li>​
 +<​li>​Chọn trạng thái ra vào vùng đường(mặc định: tất cả)</​li>​
 <​li>​Click xem để xem báo cáo</​li>​ <​li>​Click xem để xem báo cáo</​li>​
 </ol> </ol>
 <p style="​color:​blue">​Người dùng có thể tải báo cáo về các định dạng excel, word, pdf, csv file bằng cách click "​Xuất File"</​p>​ <p style="​color:​blue">​Người dùng có thể tải báo cáo về các định dạng excel, word, pdf, csv file bằng cách click "​Xuất File"</​p>​
 </​html>​ </​html>​
reports/pointandspeedgeofence.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/06 12:14 do admin