User Tools

Site Tools


reports:pointandspeedhahb

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

reports:pointandspeedhahb [2015/07/06 16:15] (hiện tại)
admin được tạo ra
Dòng 1: Dòng 1:
 +<​html>​ 
 +<​h1>​Báo cáo thắng gấp, tăng tốc đột ngột</​h1>​ 
 +<​h4>​Báo cáo này thống kê thông tin tăng tốc và thắng gấp đột ngột của xe: Thời điểm, trạng thái(tăng tốc đột ngột/​thắng gấp), tốc độ khi tăng tốc đột ngột/​thắng gấp, địa chỉ</​h4>​ 
 +<p> 
 +<​h4>​Người dùng thực hiện các bước như hình để xem báo cáo này</​h4>​ 
 +<img src="/​lib/​exe/​fetch.php?​media=help:​stopsuddenly.png"​ class="​media"​ alt=""></​br>​ 
 +</​p>​ 
 +<ol type="​1"><​h3>​Trong đó:</​h3>​ 
 +<​li>​Ngày bắt đầu xem báo cáo</​li>​ 
 +<​li>​Ngày kết thúc xem báo cáo</​li>​ 
 +<​li>​Chọn danh sách xe để xem hành trình(mặc định: tất cả)</​li>​ 
 +<​li>​Chọn xem trạng thái: Tăng đột ngột/​thắng gấp</​li>​ 
 +<​li>​Click xem để xem báo cáo</​li>​ 
 +</​ol>​ 
 +<p style="​color:​blue">​Người dùng có thể tải báo cáo về các định dạng excel, word, pdf, csv file bằng cách click "​Xuất File"</​p>​ 
 +</​html>​
reports/pointandspeedhahb.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/06 16:15 do admin