User Tools

Site Tools


reports:pointandspeedstop

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

reports:pointandspeedstop [2015/07/06 10:51]
admin được tạo ra
reports:pointandspeedstop [2015/07/06 10:51] (hiện tại)
admin
Dòng 1: Dòng 1:
 <​html>​ <​html>​
-<​h1>​Báo cáo đóng ​dừng/​đỗ xe</​h1>​+<​h1>​Báo cáo dừng/​đỗ xe</​h1>​
 <​h4>​Báo cáo này thống kê thông tin dừng đỗ tại thời điểm những thời điểm mà người dùng đã chọn: Thời gian dừng/​đỗ,​ trạng thái cửa(đóng/​mở),​ vị trí</​h4>​ <​h4>​Báo cáo này thống kê thông tin dừng đỗ tại thời điểm những thời điểm mà người dùng đã chọn: Thời gian dừng/​đỗ,​ trạng thái cửa(đóng/​mở),​ vị trí</​h4>​
 <p> <p>
reports/pointandspeedstop.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/06 10:51 do admin