User Tools

Site Tools


reports:pointandspeedtrip

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

reports:pointandspeedtrip [2015/07/06 16:05] (hiện tại)
admin được tạo ra
Dòng 1: Dòng 1:
 +<​html>​ 
 +<​h1>​Báo cáo nhật ký hành trình</​h1>​ 
 +<​h4>​Báo cáo này thống kê thông tin các hành trình mà xe đã chạy trong ngày: Điểm bắt đầu hành trình, điểm kết thúc hành trình, thời điểm bắt đầu hành trình, thời điểm kết thúc hành trình, quãng đường di chuyển trong hành trình, thời gian dừng giữa các hành trình </​h4>​ 
 +<p> 
 +<​h4>​Người dùng thực hiện các bước như hình để xem báo cáo này</​h4>​ 
 +<img src="/​lib/​exe/​fetch.php?​media=help:​historydiary.png"​ class="​media"​ alt=""></​br>​ 
 +</​p>​ 
 +<ol type="​1"><​h3>​Trong đó:</​h3>​ 
 +<​li>​Ngày bắt đầu xem báo cáo</​li>​ 
 +<​li>​Ngày kết thúc xem báo cáo</​li>​ 
 +<​li>​Chọn xe để xem hành trình</​li>​ 
 +<​li>​Click xem để xem báo cáo</​li>​ 
 +</​ol>​ 
 +<p style="​color:​blue">​Người dùng có thể tải báo cáo về các định dạng excel, word, pdf, csv file bằng cách click "​Xuất File"</​p>​ 
 +</​html>​
reports/pointandspeedtrip.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/06 16:05 do admin