User Tools

Site Tools


reports:qcvn31continuousdrivingnew

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

reports:qcvn31continuousdrivingnew [2015/07/04 10:33]
admin được tạo ra
reports:qcvn31continuousdrivingnew [2015/07/04 10:41] (hiện tại)
admin
Dòng 1: Dòng 1:
 <​html>​ <​html>​
 <​body>​ <​body>​
-<​h1>​Báo cáo này cho phép người dùng thống kê các thông tin lái xe liên tục theo QCVN31:​2014. Các thông tin báo cáo: </h1>+<h1>Báo cáo lái xe liên tục mới</​h1>​ 
 +<​p><​b>Báo cáo này cho phép người dùng thống kê các thông tin lái xe liên tục theo QCVN31:​2014. Các thông tin báo cáo: Biển số xe, tài xế, số giấy phép lái xe, Loại xe, Thời gian bắt đầu, tọa độ bắt đầu, vị trí bắt đầu, thời gian kết thúc, tọa độ kết thúc, vị trí kết thúc, thời gian lái xe liên tục, ghi chú</b> </p>
 <p> <p>
 <​h4>​Để xem báo cáo, người dùng làm theo các bước như hình:</​h4>​ <​h4>​Để xem báo cáo, người dùng làm theo các bước như hình:</​h4>​
-<img src="/​lib/​exe/​fetch.php?​media=help:​reportqcvn31continuousnew.png"​ class="​media"​ alt=""​></br>+<img src="/​lib/​exe/​fetch.php?​media=help:​reportqcvn31continuousnew.png"​ class="​media"​ alt="">​
 </p> </p>
 +<p style="​color:​blue">​*Lái xe liên tục được tính khi xe bắt đầu di chuyển đến khi xe dừng quá 15'</​p>​
 </​body>​ </​body>​
 </​html>​ </​html>​
reports/qcvn31continuousdrivingnew.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/04 10:41 do admin