User Tools

Site Tools


reports:qcvn31dailydrivingnew

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

reports:qcvn31dailydrivingnew [2015/07/04 10:58] (hiện tại)
admin được tạo ra
Dòng 1: Dòng 1:
 +<​html>​ 
 +<​h1>​Hướng dẫn sử dụng báo cáo lái xe trong ngày mới</​h1>​ 
 +<​h3>​Báo cáo này thống kê các thông tin lái xe trong ngày theo QCVN31:​2014:​ Tài xế, Số giấy phép lái xe, ngày lái xe, Thời gian lái xe(Giờ:​Phút),​ Ghi chú</​h3>​ 
 +<​p><​h4>​Người dùng thực hiện những bước sau để xem báo cáo: </​h4>​ 
 +<img src="/​lib/​exe/​fetch.php?​media=help:​reportdailydrivingnew.png"​ class="​media"​ alt=""></​br>​ 
 +</​p>​ 
 +<p style="​color:​blue">​Người dùng check chọn "Chỉ xem xe vi phạm(>​10h)"​ để hiển thị những xe lái xe liên tục hơn 10h</​p>​ 
 +</​html>​
reports/qcvn31dailydrivingnew.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/04 10:58 do admin