User Tools

Site Tools


reports:qcvn31door

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

reports:qcvn31door [2015/07/03 15:43]
admin được tạo ra
reports:qcvn31door [2015/07/14 12:15] (hiện tại)
admin
Dòng 10: Dòng 10:
 </p> </p>
 <b> <b>
-Người dùng có thể click lên địa chỉ để xem vị trí quá tốc trên bản đồ+Người dùng có thể click lên địa chỉ để xem vị trí đóng/​mở ​cửa trên bản đồ
 </p> </p>
 <​p><​img src="/​lib/​exe/​fetch.php?​media=help:​closedoorpoint.png"​ class="​media"​ alt=""></​p>​ <​p><​img src="/​lib/​exe/​fetch.php?​media=help:​closedoorpoint.png"​ class="​media"​ alt=""></​p>​
 </​body>​ </​body>​
 </​html>​ </​html>​
reports/qcvn31door.1435909399.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2015/07/03 15:43 do admin