User Tools

Site Tools


reports:qcvn31overspeednew

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
reports:qcvn31overspeednew [2015/07/03 18:42]
admin
reports:qcvn31overspeednew [2015/07/04 10:21] (hiện tại)
admin
Dòng 2: Dòng 2:
 <​body>​ <​body>​
 <​h1>​Hướng dẩn sử dụng báo cáo tốc độ(mới)</​h1>​ <​h1>​Hướng dẩn sử dụng báo cáo tốc độ(mới)</​h1>​
 +<​p><​b>​Báo cáo vượt tốc theo quy định của QCVN31:​2014. Các thông tin báo cáo gồm: Biển số xe, Tài xế,Số giấy phép lái xe, Loại xe, Ngày/​giờ(vượt tốc), Tốc độ quá tốc, Tốc độ cho phép, tọa độ tại thời điểm quá tốc, địa chỉ, ghi chú </​b></​p>​
 <p> <p>
 +<​h4>​Để xem báo cáo vượt tốc người dùng làm theo các bước như hình:</​h4>​
 <img src="/​lib/​exe/​fetch.php?​media=help:​reportqcvn31overspeednew.png"​ class="​media"​ alt=""></​br>​ <img src="/​lib/​exe/​fetch.php?​media=help:​reportqcvn31overspeednew.png"​ class="​media"​ alt=""></​br>​
 </p> </p>
 </​body>​ </​body>​
 </​html>​ </​html>​
reports/qcvn31overspeednew.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/04 10:21 do admin