User Tools

Site Tools


reports:qcvn31psd

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

reports:qcvn31psd [2015/07/03 18:09]
admin được tạo ra
reports:qcvn31psd [2015/07/03 18:14] (hiện tại)
admin
Dòng 1: Dòng 1:
 <​html>​ <​html>​
 <​body>​ <​body>​
-<​h1>​Hướng dẫn sử dụng báo cáo xem tốc độ theo giây</​h1>​+<​h1>​Hướng dẫn sử dụng báo cáo xem tốc độ theo từng ​giây của xe</h1>
 <​p><​b>​Báo cáo này cho phép người dùng thống kê vận tốc theo từng giây</​b></​p>​ <​p><​b>​Báo cáo này cho phép người dùng thống kê vận tốc theo từng giây</​b></​p>​
 <p> <p>
reports/qcvn31psd.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/03 18:14 do admin