User Tools

Site Tools


reports:qcvn31summarybydriver

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

reports:qcvn31summarybydriver [2015/07/04 11:27] (hiện tại)
admin được tạo ra
Dòng 1: Dòng 1:
 +<​html>​ 
 +<​h1>​Hướng dẫn báo cáo tổng hợp theo tài xế</​h1>​ 
 +<​h4>​Báo cáo này thuộc QCVN31:​2014. Báo cáo thống kê những thông tin tổng hợp của tài xế: Tổng số km đã chạy, tỷ lệ số km quá tốc(theo các mức quá tốc), tổng số lần quá tốc(theo các mức quá tốc), tổng số lần lái xe liên tục</​h4>​ 
 +<p> 
 +<​h4>​Người dùng thực hiện những bước sau để xem báo cáo:</​h4>​ 
 +<img src="/​lib/​exe/​fetch.php?​media=help:​reportsummarybydriver.png"​ class="​media"​ alt=""></​br>​ 
 +</​p>​ 
 +</​html>​
reports/qcvn31summarybydriver.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/04 11:27 do admin