User Tools

Site Tools


reports:sensordailyfuel

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

reports:sensordailyfuel [2015/07/07 17:27] (hiện tại)
admin được tạo ra
Dòng 1: Dòng 1:
 +<​html>​ 
 +<​h1>​Báo cáo đóng tiêu hao nhiên liệu theo ngày</​h1>​ 
 +<​h4>​Báo cáo này thống kê thông tin tiêu hao nhiên liệu theo các hành trình trong ngày, tổng số lit tiêu hao trong ngày</​h4>​ 
 +<p> 
 +<​h4>​Người dùng thực hiện các bước như hình để xem báo cáo này</​h4>​ 
 +<img src="/​lib/​exe/​fetch.php?​media=help:​reportusingfuel.png"​ class="​media"​ alt=""></​br>​ 
 +</​p>​ 
 +<ol type="​1"><​h3>​Trong đó:</​h3>​ 
 +<​li>​Ngày bắt đầu báo cáo</​li>​ 
 +<​li>​Ngày kết thúc xem báo cáo</​li>​ 
 +<​li>​Chọn xe để xem báo cáo</​li>​ 
 +<​li>​Click xem để xem báo cáo</​li>​ 
 +</​ol>​ 
 +</​html>​
reports/sensordailyfuel.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/07 17:27 do admin