User Tools

Site Tools


reports:sensorfuelevent

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

reports:sensorfuelevent [2015/07/07 17:57]
admin được tạo ra
reports:sensorfuelevent [2015/07/07 18:04] (hiện tại)
admin
Dòng 11: Dòng 11:
 <​li>​Chọn xe để xem báo cáo</​li>​ <​li>​Chọn xe để xem báo cáo</​li>​
 <​li>​Click xem để xem báo cáo</​li>​ <​li>​Click xem để xem báo cáo</​li>​
 +<​li>​Click để xem <a href="/​doku.php?​id=reports:​sensorfuel">​biểu đồ xăng dầu</​a></​li>​
 </ol> </ol>
 <p style="​color:​blue">​Người dùng chọn cuất file để xuất báo cáo theo định dạng .xlsx, .pdf, .docx, .csv</​p>​ <p style="​color:​blue">​Người dùng chọn cuất file để xuất báo cáo theo định dạng .xlsx, .pdf, .docx, .csv</​p>​
 </​html>​ </​html>​
reports/sensorfuelevent.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/07 18:04 do admin