User Tools

Site Tools


reports:sensoronoff

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

reports:sensoronoff [2015/07/07 16:48] (hiện tại)
admin được tạo ra
Dòng 1: Dòng 1:
 +<​html>​ 
 +<​h1>​Báo cáo cảm biến On/​Off</​h1>​ 
 +<​h4>​Báo cáo này thống kê thông tin thông tin giá trị cảm biến tắt/mở của các thiết bị được gắn lên trên xe. VD: Sensor cho nguồn, cửa, máy lạnh</​h4>​ 
 +<p> 
 +<​h4>​Người dùng thực hiện các bước như hình để xem báo cáo này</​h4>​ 
 +<img src="/​lib/​exe/​fetch.php?​media=help:​reportsensor.png"​ class="​media"​ alt=""></​br>​ 
 +</​p>​ 
 +<ol type="​1"><​h3>​Trong đó:</​h3>​ 
 +<​li>​Ngày bắt đầu xem báo cáo</​li>​ 
 +<​li>​Ngày kết thúc xem báo cáo</​li>​ 
 +<​li>​Chọn danh sách xe để xem hành trình(mặc định: tất cả)</​li>​ 
 +<​li>​Chọn loại cảm biến. Các loại cảm biến hiện có:</​br>​ <img src="/​lib/​exe/​fetch.php?​media=help:​sensormenu.png"​ class="​media"​ alt=""></​li>​ 
 +<​li>​Chọn xem trạng thái của sensor: tắt/​mở</​li>​ 
 +<​li>​Click xem để xem báo cáo</​li>​ 
 +</​ol>​ 
 +<p style="​color:​blue">​Người dùng có thể tải báo cáo về các định dạng excel, word, pdf, csv file bằng cách click "​Xuất File"</​p>​ 
 +</​html>​
reports/sensoronoff.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/07 16:48 do admin