User Tools

Site Tools


reports:smsreport

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

reports:smsreport [2015/07/07 18:03]
admin được tạo ra
reports:smsreport [2015/07/07 18:32]
admin
Dòng 1: Dòng 1:
 <​html>​ <​html>​
 <​h1>​Báo cáo tin nhắn SMS</​h1>​ <​h1>​Báo cáo tin nhắn SMS</​h1>​
-<​h4>​Báo cáo này thống kê thông tin các sự kiện rút/đổ xăng dầu theo khoảng thờgian ngườdùng đã chọn: Sự kiện(Thêm vào/ly ra), giá trị thêm vào lấy ra, tốđộ, vị trí</h4>+<​h4>​Báo cáo này thống kê các trạng thái và thông tin tin nhắn được gửi tới các số điện thoại. Các số điện thoạnhậtin nhắđược cu hình trong <a href="/​doku.php?​id=system:​sms">​cảnh báo sms</​a>​</h4>
 <p> <p>
 <​h4>​Người dùng thực hiện các bước như hình để xem báo cáo này</​h4>​ <​h4>​Người dùng thực hiện các bước như hình để xem báo cáo này</​h4>​
-<img src="/​lib/​exe/​fetch.php?​media=help:​reportinoutfuel.png" class="​media"​ alt=""></​br>​+<img src="/​lib/​exe/​fetch.php?​media=help:​reportsms.png" class="​media"​ alt=""></​br>​
 </p> </p>
 <ol type="​1"><​h3>​Trong đó:</​h3>​ <ol type="​1"><​h3>​Trong đó:</​h3>​
 <​li>​Ngày bắt đầu báo cáo</​li>​ <​li>​Ngày bắt đầu báo cáo</​li>​
 <​li>​Ngày kết thúc xem báo cáo</​li>​ <​li>​Ngày kết thúc xem báo cáo</​li>​
-<​li>​Chọn ​xe để xem báo cáo</li>+<​li>​Chọn ​trạng thái gửi SMS. Hệ thống ghi nhận các trạng thái SMS sau:</​br>​ 
 +<img src="/​lib/​exe/​fetch.php?​media=help:​smsstatus.png"​ class="​media"​ alt="">​ 
 +</li>
 <​li>​Click xem để xem báo cáo</​li>​ <​li>​Click xem để xem báo cáo</​li>​
-<​li>​Click để xem <a href="/​doku.php?​id=reports:​sensorfuel">​biểu đồ xăng dầu</​a></​li>​ 
 </ol> </ol>
 <p style="​color:​blue">​Người dùng chọn cuất file để xuất báo cáo theo định dạng .xlsx, .pdf, .docx, .csv</​p>​ <p style="​color:​blue">​Người dùng chọn cuất file để xuất báo cáo theo định dạng .xlsx, .pdf, .docx, .csv</​p>​
 </​html>​ </​html>​
reports/smsreport.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/07 18:32 do admin