User Tools

Site Tools


reports:stop

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Next revision
Previous revision
reports:stop [2015/07/03 15:09]
admin được tạo ra
reports:stop [2015/07/04 11:51] (hiện tại)
admin
Dòng 3: Dòng 3:
 <​h1>​Hướng dẫn sử dụng báo cáo dừng đỗ</​h1>​ <​h1>​Hướng dẫn sử dụng báo cáo dừng đỗ</​h1>​
 <​p><​b>​Báo cáo dừng/​đỗ cho phép người dùng thống kê các thông tin dừng đỗ của xe: Trạng thái(dừng hay đỗ), số giờ dừng đỗ, trạng thái cửa(đóng/​mở) khi dừng đỗ, vị trí dừng đỗ của xe</​b></​p>​ <​p><​b>​Báo cáo dừng/​đỗ cho phép người dùng thống kê các thông tin dừng đỗ của xe: Trạng thái(dừng hay đỗ), số giờ dừng đỗ, trạng thái cửa(đóng/​mở) khi dừng đỗ, vị trí dừng đỗ của xe</​b></​p>​
-<h2>Danh sách báo cáo tổng hợp</h2>+<h4>Làm theo những bước sau để xem báo cáo</h4>
 <p> <p>
 <img src="/​lib/​exe/​fetch.php?​media=help:​reportstop.png"​ class="​media"​ alt="">​ <img src="/​lib/​exe/​fetch.php?​media=help:​reportstop.png"​ class="​media"​ alt="">​
-</p> 
-<p> 
 </p> </p>
 </​body>​ </​body>​
 </​html>​ </​html>​
  
reports/stop.1435907344.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2015/07/03 15:09 do admin