User Tools

Site Tools


reports:stop

**Đây là một phiên bản cũ cùa văn kiện!**Hướng dẫn sử dụng báo cáo dừng đỗ

Báo cáo dừng/đỗ cho phép người dùng thống kê các thông tin dừng đỗ của xe: Trạng thái(dừng hay đỗ), số giờ dừng đỗ, trạng thái cửa(đóng/mở) khi dừng đỗ, vị trí dừng đỗ của xe

Danh sách báo cáo tổng hợp

reports/stop.1435907832.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2015/07/03 15:17 do admin