User Tools

Site Tools


reports:total

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
reports:total [2015/07/02 18:26]
admin
reports:total [2015/07/02 18:28] (hiện tại)
admin
Dòng 2: Dòng 2:
 <​body>​ <​body>​
 <​h1>​Hướng dẫn sử dụng báo cáo tổng hợp</​h1>​ <​h1>​Hướng dẫn sử dụng báo cáo tổng hợp</​h1>​
-<​p><​b>​Báo cáo tổng hợp thống kê cho người dùng những thông tin sau(theo ​ngày): Quãng đường, Thời gian sử dụng(tính theo giờ), Thời gian dừng(Có mở máy), Số lần dừng xe, Vận tốc trung bình, Vận tốc lớn nhất, Số lần vượt tốc, Số lần mở cửa, Ghi chú </​b></​p>​+<​p><​b>​Báo cáo tổng hợp thống kê cho người dùng những thông tin trong nhiều ​ngày: Quãng đường, Thời gian sử dụng(tính theo giờ), Thời gian dừng(Có mở máy), Số lần dừng xe, Vận tốc trung bình, Vận tốc lớn nhất, Số lần vượt tốc, Số lần mở cửa, Ghi chú </​b></​p>​
 <​h2>​Danh sách báo cáo tổng hợp</​h2>​ <​h2>​Danh sách báo cáo tổng hợp</​h2>​
 <p> <p>
reports/total.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/02 18:28 do admin