User Tools

Site Tools


reports:total

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Last revision Both sides next revision
reports:total [2015/07/02 18:24]
admin được tạo ra
reports:total [2015/07/02 18:26]
admin
Dòng 9: Dòng 9:
 <p> <p>
 <​b>​Để xem báo báo,​người dùng làm theo các bước</​b></​br>​ <​b>​Để xem báo báo,​người dùng làm theo các bước</​b></​br>​
-(1): Chòn ngày bắt đầu xem +<b>(1):</​b> ​Chòn ngày bắt đầu xem</br> 
-(2): Chọn ngày kết thúc xem +<b>(2):</​b> ​Chọn ngày kết thúc xem</br> 
-(3): Chọn danh sách xe cần xem +<b>(3):</​b> ​Chọn danh sách xe cần xem</br> 
-(4): Click "​Xem"​ để tải dữ liệu báo cáo +<b>(4):</​b> ​Click "​Xem"​ để tải dữ liệu báo cáo</br> 
-(5): Tải về máy theo những định dạng .xls, .pdf, .doc, .csv+<b>(5):</​b> ​Tải về máy theo những định dạng .xls, .pdf, .doc, .csv</br>
 </p> </p>
 </​body>​ </​body>​
 </​html>​ </​html>​
  
reports/total.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/02 18:28 do admin