User Tools

Site Tools


reports:total

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Next revision
Previous revision
reports:total [2015/07/02 18:24]
admin được tạo ra
reports:total [2015/07/02 18:28]
admin
Dòng 2: Dòng 2:
 <​body>​ <​body>​
 <​h1>​Hướng dẫn sử dụng báo cáo tổng hợp</​h1>​ <​h1>​Hướng dẫn sử dụng báo cáo tổng hợp</​h1>​
-<​p><​b>​Báo cáo tổng hợp thống kê cho người dùng những thông tin sau(theo ​ngày): Quãng đường, Thời gian sử dụng(tính theo giờ), Thời gian dừng(Có mở máy), Số lần dừng xe, Vận tốc trung bình, Vận tốc lớn nhất, Số lần vượt tốc, Số lần mở cửa, Ghi chú </​b></​p>​+<​p><​b>​Báo cáo tổng hợp thống kê cho người dùng những thông tin trong nhiều ​ngày: Quãng đường, Thời gian sử dụng(tính theo giờ), Thời gian dừng(Có mở máy), Số lần dừng xe, Vận tốc trung bình, Vận tốc lớn nhất, Số lần vượt tốc, Số lần mở cửa, Ghi chú </​b></​p>​
 <​h2>​Danh sách báo cáo tổng hợp</​h2>​ <​h2>​Danh sách báo cáo tổng hợp</​h2>​
 <p> <p>
Dòng 9: Dòng 9:
 <p> <p>
 <​b>​Để xem báo báo,​người dùng làm theo các bước</​b></​br>​ <​b>​Để xem báo báo,​người dùng làm theo các bước</​b></​br>​
-(1): Chòn ngày bắt đầu xem +<b>(1):</​b> ​Chòn ngày bắt đầu xem</br> 
-(2): Chọn ngày kết thúc xem +<b>(2):</​b> ​Chọn ngày kết thúc xem</br> 
-(3): Chọn danh sách xe cần xem +<b>(3):</​b> ​Chọn danh sách xe cần xem</br> 
-(4): Click "​Xem"​ để tải dữ liệu báo cáo +<b>(4):</​b> ​Click "​Xem"​ để tải dữ liệu báo cáo</br> 
-(5): Tải về máy theo những định dạng .xls, .pdf, .doc, .csv+<b>(5):</​b> ​Tải về máy theo những định dạng .xls, .pdf, .doc, .csv</br>
 </p> </p>
 </​body>​ </​body>​
 </​html>​ </​html>​
  
reports/total.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/02 18:28 do admin