User Tools

Site Tools


reports:totalacc

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

reports:totalacc [2015/07/07 12:34]
admin được tạo ra
reports:totalacc [2015/07/07 13:16] (hiện tại)
admin
Dòng 14: Dòng 14:
 </ol> </ol>
 <​p>​Người dùng có thể tải báo cáo về các định dạng excel, word, pdf, csv file bằng cách click "​Xuất File"</​p>​ <​p>​Người dùng có thể tải báo cáo về các định dạng excel, word, pdf, csv file bằng cách click "​Xuất File"</​p>​
-<p style="​color:​blue">​* Chú ý: Chi phí hành trình của xe được thiết lập trong phần <a href="/​doku.php?​id=listofvehicles:​vehicledetail">​quản lý xe</​a>​. Hệ thống sẽ tính chi phí theo mỗi khung giờ mà xe hoạt động</​p>​+<p style="​color:​blue">​* Chú ý: Chi phí hành trình của xe được thiết lập trong phần <a href="/​doku.php?​id=listofvehicles:​vehicledetail#option">​quản lý xe</​a>​. Hệ thống sẽ tính chi phí theo mỗi khung giờ mà xe hoạt động</​p>​
 <p> <p>
 <img src="/​lib/​exe/​fetch.php?​media=help:​tripcash.png"​ class="​media"​ alt=""></​br>​ <img src="/​lib/​exe/​fetch.php?​media=help:​tripcash.png"​ class="​media"​ alt=""></​br>​
reports/totalacc.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/07 13:16 do admin