User Tools

Site Tools


reports:totaldailybyvehicle

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

reports:totaldailybyvehicle [2015/07/07 16:34] (hiện tại)
admin được tạo ra
Dòng 1: Dòng 1:
 +<​html>​ 
 +<​h1>​Báo cáo quãng đường và nhiên liệu theo xe</​h1>​ 
 +<​h4>​Báo cáo này thống kê thông tin về quãng đường và nhiên liệu trong ngày: Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, thời gian di chuyển(không tính thời gian dừng), quãng đường đi được, nhiên liệu theo định mức, số lần vượt tốc, thời gian sử dụng(tính cả thời gian di chuyển và thời gian dừng), Thời gian dừng(có mở máy), số lần dừng, số lần đóng/mở cửa</​h4>​ 
 +<p> 
 +<​h4>​Người dùng thực hiện các bước như hình để xem báo cáo này</​h4>​ 
 +<img src="/​lib/​exe/​fetch.php?​media=help:​reportdistancefuel2.png"​ class="​media"​ alt=""></​br>​ 
 +</​p>​ 
 +<ol type="​1"><​h3>​Trong đó:</​h3>​ 
 +<​li>​Ngày bắt đầu xem báo cáo</​li>​ 
 +<​li>​Ngày kết thúc xem báo cáo</​li>​ 
 +<​li>​Chọn danh sách xe để xem hành trình(mặc định: tất cả)</​li>​ 
 +<​li>​Click xem để xem báo cáo</​li>​ 
 +</​ol>​ 
 +<p style="​color:​blue">​Người dùng có thể tải báo cáo về các định dạng excel, word, pdf, csv file bằng cách click "​Xuất File"</​p>​ 
 +</​html>​
reports/totaldailybyvehicle.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/07 16:34 do admin