User Tools

Site Tools


reports:totalmantainence

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

reports:totalmantainence [2015/07/07 15:39] (hiện tại)
admin được tạo ra
Dòng 1: Dòng 1:
 +<​html>​ 
 +<​h1>​Báo cáo bảo trì xe</​h1>​ 
 +<​h4>​Báo cáo này thống kê thông tin bảo trì: ngày bảo trì, quãng đường bảo trì, số tiền bảo trì của xe</​h4>​ 
 +<p> 
 +<​h4>​Người dùng thực hiện các bước như hình để xem báo cáo này</​h4>​ 
 +<img src="/​lib/​exe/​fetch.php?​media=help:​reportmaintanence.png"​ class="​media"​ alt=""></​br>​ 
 +</​p>​ 
 +<ol type="​1"><​h3>​Trong đó:</​h3>​ 
 +<​li>​Ngày bắt đầu xem báo cáo</​li>​ 
 +<​li>​Ngày kết thúc xem báo cáo</​li>​ 
 +<​li>​Chọn danh sách xe để xem hành trình(mặc định: tất cả)</​li>​ 
 +<​li>​Chọn loại bảo trì. Loại bảo trì được truy suất từ danh mục <a href="/​doku.php?​id=system:​maintancetype">​ loại bảo trì</​a></​li>​ 
 +<​li>​Click xem để xem báo cáo</​li>​ 
 +</​ol>​ 
 +<p style="​color:​blue">​Người dùng có thể tải báo cáo về các định dạng excel, word, pdf, csv file bằng cách click "​Xuất File"</​p>​ 
 +</​html>​
reports/totalmantainence.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/07 15:39 do admin