User Tools

Site Tools


reports:tronxa

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
reports:tronxa [2015/07/17 17:04]
admin
reports:tronxa [2015/07/17 17:05] (hiện tại)
admin
Dòng 6: Dòng 6:
 <​h4>​Báo cáo trộn xả</​h4>​ <​h4>​Báo cáo trộn xả</​h4>​
 <img src="/​lib/​exe/​fetch.php?​media=help:​reporttronxa.png"​ class="​media"​ alt="">​ <img src="/​lib/​exe/​fetch.php?​media=help:​reporttronxa.png"​ class="​media"​ alt="">​
-<​h4>​Cập nhật chi tiết trộn ​</h4>+<​h4>​Cập nhật chi tiết trộn ​xả</h4>
 <img src="/​lib/​exe/​fetch.php?​media=help:​reporttronxa_add.png"​ class="​media"​ alt="">​ <img src="/​lib/​exe/​fetch.php?​media=help:​reporttronxa_add.png"​ class="​media"​ alt="">​
 </p> </p>
 </​html>​ </​html>​
reports/tronxa.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/17 17:05 do admin