User Tools

Site Tools


start

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
start [2016/02/20 11:36]
admin
start [2016/02/20 11:37] (hiện tại)
admin
Dòng 5: Dòng 5:
   * [[:​start#​anchor_online|Xem trực tuyến]]   * [[:​start#​anchor_online|Xem trực tuyến]]
   * [[:​start#​anchor_vehicles|Danh sách xe]]   * [[:​start#​anchor_vehicles|Danh sách xe]]
 +  * [[:​start#​anchor_driver|Quản lý tài xế]]
   * [[:​start#​anchor_expense|Quản lý chi phí]]   * [[:​start#​anchor_expense|Quản lý chi phí]]
   * [[:​start#​anchor_maintanence|Quản lý bảo trì]]   * [[:​start#​anchor_maintanence|Quản lý bảo trì]]
start.txt · Thời điểm thay đổi: 2016/02/20 11:37 do admin