User Tools

Site Tools


system:email

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
system:email [2015/06/30 12:23]
admin
system:email [2016/02/19 19:05] (hiện tại)
admin
Dòng 36: Dòng 36:
  
 Sau đó click "Cập Nhật"​ để lưu cấu hình vào hệ thống Sau đó click "Cập Nhật"​ để lưu cấu hình vào hệ thống
 +
 +Video hướng dẫn sử dụng cảnh báo qua Email
 +
 +{{:​vm005-emailprofile.mp4|620x350}}
  
system/email.txt · Thời điểm thay đổi: 2016/02/19 19:05 do admin