User Tools

Site Tools


system:expensetype

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

system:expensetype [2015/06/30 12:49] (hiện tại)
admin được tạo ra
Dòng 1: Dòng 1:
 +====== Hướng dẫn tạo danh mục chi phí ======
 +Chức năng này giúp người dùng tạo sẵn danh mục chi phí(được sử dụng khi tạo chi phí cho xe)
 +===== 1. Danh mục chi phí =====
 +{{:​help:​expenselist.png|}}
 +===== 2. Thêm chi phí =====
 +{{:​help:​addexpense.png|}}
 +
 +Sau đó click "Cập Nhật"​ để lưu lại danh mục chi phí
 +
 +
  
system/expensetype.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/06/30 12:49 do admin