User Tools

Site Tools


system:menu

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
system:menu [2017/02/16 12:38]
admin [Danh sách danh mục menu]
system:menu [2017/02/16 12:39] (hiện tại)
admin [Danh sách danh mục menu]
Dòng 8: Dòng 8:
   * (2): Khi người dùng chọn {{:​help:​checked1.png|}} hoặc {{:​help:​unchecked1.png|}} để ẩn hoặc hiển thị menu trên giao diện người dùng   * (2): Khi người dùng chọn {{:​help:​checked1.png|}} hoặc {{:​help:​unchecked1.png|}} để ẩn hoặc hiển thị menu trên giao diện người dùng
   * (3): Khi người dùng chọn {{:​help:​starton.png|}} hoặc {{:​help:​startoff.png|}} để thêm hoặc xóa báo cáo trong menu báo cáo thường dùng    * (3): Khi người dùng chọn {{:​help:​starton.png|}} hoặc {{:​help:​startoff.png|}} để thêm hoặc xóa báo cáo trong menu báo cáo thường dùng 
-**Lưu ý**: Vui lòng thoát ra và đăng nhập lại để cập nhật menu báo cáo+**Lưu ý**: Vui lòng thoát ra và đăng nhập lại để cập nhật menu  
 Xem ví dụ: Xem ví dụ:
  
system/menu.txt · Thời điểm thay đổi: 2017/02/16 12:39 do admin