User Tools

Site Tools


system:menu

Phiên bản cũ

Sau đây là các phiên bản cũ của văn bản này. Để quay về một phiên bản cũ, bạn hãy chọn nó từ danh sách dưới đây, sau đó bấm vào nút Phục hồi hoặc nhấp nút Biên soạn trang này và lưu nó lại.

  • 2017/02/16 12:39 system:menu – [Danh sách danh mục menu] admin (hiện tại)
  • 2017/02/16 12:38 cho xem khác biệt với phiên bản hiện tại system:menu [Danh sách danh mục menu] admin
  • 2017/02/16 12:38 cho xem khác biệt với phiên bản hiện tại system:menu [Danh sách danh mục menu] admin
  • 2017/02/16 12:38 cho xem khác biệt với phiên bản hiện tại system:menu [Danh sách danh mục menu] admin
  • 2017/02/16 12:37 cho xem khác biệt với phiên bản hiện tại system:menu [Danh sách danh mục menu] admin
  • 2017/02/16 12:36 cho xem khác biệt với phiên bản hiện tại system:menu [Danh sách danh mục menu] admin
  • 2017/02/15 18:41 cho xem khác biệt với phiên bản hiện tại system:menu [Danh sách danh mục menu] admin
  • 2015/06/30 14:45 cho xem khác biệt với phiên bản hiện tại system:menu admin
  • 2015/06/30 13:11 cho xem khác biệt với phiên bản hiện tại system:menu được tạo ra admin
system/menu.txt · Thời điểm thay đổi: 2017/02/16 12:39 do admin