User Tools

Site Tools


system:sms

Phiên bản cũ

Sau đây là các phiên bản cũ của văn bản này. Để quay về một phiên bản cũ, bạn hãy chọn nó từ danh sách dưới đây, sau đó bấm vào nút Phục hồi hoặc nhấp nút Biên soạn trang này và lưu nó lại.

  • 2015/06/30 12:02 system:sms – [1. Danh sách cấu hình cảnh báo tin nhắn] admin (hiện tại)
  • 2015/06/30 11:43 cho xem khác biệt với phiên bản hiện tại system:sms được tạo ra admin
system/sms.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/06/30 12:02 do admin