User Tools

Site Tools


system:user

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

system:user [2015/06/29 18:46] (hiện tại)
admin được tạo ra
Dòng 1: Dòng 1:
 +====== Hướng dẫn tạo user ======
 +===== 1. Tạo mới user =====
 +Từ danh sách user, người dùng click "Thêm Người Dùng"
 +{{:​help:​userlist.png|}}
 +
 +Tại màn hình tạo mới user, người dùng điền các thông tin thích hợp vào form và click "Cập Nhật"​ để lưu lại thông tin
 +{{:​help:​newuser.png|}}
 +
 +===== 2. Cập nhật danh sách xe cho user =====
 +Tại màn hình danh sách user, Người dùng chọn cập nhật user để cập nhật danh sách xe cho user. Tại màn hình này người dùng click "Thêm Xe" để thêm xe cho user
 +{{:​help:​addvehicle.png|}}
 +{{:​help:​sendvehicle.png|}}
  
system/user.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/06/29 18:46 do admin