User Tools

Site Tools


system:usergroup

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
system:usergroup [2015/06/29 18:49]
admin
system:usergroup [2016/02/20 13:31] (hiện tại)
admin
Dòng 15: Dòng 15:
 {{:​help:​adduser.png|}} {{:​help:​adduser.png|}}
  
 +Video hướng dẫn quản lý người dùng và nhóm người dùng
 +
 +{{:​vm004-createuserandgroup.mp4|}}
system/usergroup.txt · Thời điểm thay đổi: 2016/02/20 13:31 do admin