User Tools

Site Tools


user

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
user [2016/02/20 12:25]
admin
user [2016/02/20 13:15] (hiện tại)
admin
Dòng 1: Dòng 1:
- 
 ====== Thiết lập người dùng ====== ====== Thiết lập người dùng ======
  
- +  ​* [[:​user#​anchor_update|Thông tin tài khoản]] 
-* [[:​user#​anchor_update|Thông tin tài khoản]] +  * [[:​user#​anchor_customer|Thông tin khách hảng]] 
-* [[:​user#​anchor_customer|Thông tin khách hảng]] +  * [[:​user#​anchor_branch|Danh sách chi nhánh ]] 
-* [[:​user#​anchor_branch|Danh sách chi nhánh ]] +  * [[:​user#​anchor_changepass|Thay đổi mật khẩu]]
-* [[:​user#​anchor_changepass|Thay đổi mật khẩu]]+
  
 {{anchor:​anchor_update:​}} {{anchor:​anchor_update:​}}
Dòng 36: Dòng 34:
 Người dùng có thể thay đội mật khẩu của mình bằng cách nhập mật khẩu cũ, nhập mật khẩu mới, và xác nhận mật khẩu mới Người dùng có thể thay đội mật khẩu của mình bằng cách nhập mật khẩu cũ, nhập mật khẩu mới, và xác nhận mật khẩu mới
 {{ :​help:​changepass.png |}} {{ :​help:​changepass.png |}}
 +
 +Video hướng dẫn thay đổi mật khẩu
 +
 +{{:​vm003-changepass.mp4|}}
user.txt · Thời điểm thay đổi: 2016/02/20 13:15 do admin