User Tools

Site Tools


borrowing

Hướng dẫn Chức năng mượn xe

Chức năng cho mượn xe cho phép người dùng giám sát, quản lý danh sách xe đang mượn từ đối tác

Để xem danh sách xe đang mượn, từ trang chủ người dùng click chọn "Xe đang mượn"

Danh sách xe đang mượn

    Thông tin quản lý xe đang mượn

  1. Biển số xe đối tác. Đây là biển số xe của đối tác trước khi mượn. Sau khi mượn, nhà xe, doanh nghiệp có thể đổi lại biển số
  2. Biển số nhà xe, danh nghiệp đã thay đổi sau khi mượn. Nếu biển số xe không đổi thì mặc định sẽ là biển số xe của đối tác
  3. Tính năng này được thiết lập bởi đối tác. Nếu đối tác đồng ý chia sẽ hình ảnh, thì các hình ảnh camera sẽ được chia sẽ cho hai bên
  4. Thời hạn bắt đầu mượn xe
  5. Thời hạn kết thúc mượn xe
  6. Trạng thái mượn xe:
  7. Ngày hoàn thành mượn xe

borrowing.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/10 16:26 do admin