User Tools

Site Tools


listofvehicles:vehicledevice

Giải thích thông tin thiết bị cho xe

  • (1): Số imei của thiết bị
  • (2): Số searial của thiết bị
  • (3): Mã version của thiết bị
  • (4): Số searial sim được gắn trên thiết bị
  • (5): Số điện thoại của sim
  • (6): Ngày lắp đặt thiết bị
  • (7): xem lịch sử lắp đặt thiết bị
listofvehicles/vehicledevice.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/06/26 17:20 do admin