User Tools

Site Tools


maintainence:list


Danh sách bảo trì

Chức năng này cho phép người dùng quản lý thông tin bảo trì của xe: Quãng đường bảo trì, thời gian bảo trì, chi phí bảo trì. hệ thống có thể cảnh báo những xe sắp đến hạn bảo trì, hết hạn bảo trì

Danh sách bảo trì

Trong đó: 1. Danh sách xe thực hiện bảo trì

 1. Ngày bảo trì gần nhất của xe, nếu xe lần đầu được lập bảo trì thì xem ngày lập là ngày bảo trì gần nhất
 2. Ngày bảo trì dự kiến của xe, nếu qua ngày này mà chưa thực hiện bảo trì thì hệ thống sẽ thông báo màu đỏ(hết hạn bảo trì)
 3. Quãng đường bảo trì dự kiến, nếu quãng đường thực tế lớn lớn quản đường dự kiến thì hệ thống sẽ báo màu đỏ(hết hạn bảo trì)
 4. Ngày thực hiện cảnh báo, nếu ngày cảnh báo nhỏ hơn hoặc bằng ngày hiện tại thì hệ thống sẽ hiện cảnh báo màu vàng(nếu bảo trì chưa quá hạn)
 5. Quãng đường cảnh bảo, nếu quãng đường cảnh báo nhỏ hơn hoặc bằng quãng đường thực tế thì hệ thống sẽ cảnh báo màu vàng(nếu bảo trì chưa hết hạn)
 6. Quãng đường thực tế của xe, quãng đường này có thể được dùng để xác định tới hạn bảo trì. Quãng đường được thu từ GPS
 7. Số tiền dự kiến cho bảo trì đó. Khi thực hiện tính chi phí bảo trì thì người dùng có thể diều chỉnh lại chi phí bảo trì
 8. Khi thực hiện bảo trì thì hệ thống sẽ tính các thông tin về bảo trì tới thời điểm hiên tại: Quãng đường đi được, thời gian sử dụng, chi phí cho bảo trì

Tạo mới/Cập nhật bảo trì

Để tạo mới bảo trì người dùng click “Thêm bảo trì”, để cập nhật bảo trì người dùng click

Trong đó:

 1. Xe thực hiện bảo trì
 2. Loại bảo trì, được truy xuất từ nhóm bảo trì. Nhóm bảo trì này sẽ tạo các giá t rị mặc định cho thông tin bảo trì: Số ngày cảnh báo và quãng đường cảnh báo
 3. Ngày bảo trì trước. Nếu lần đầu thực hiện bảo trì thì ngày bảo trì trước là ngày bảo trì hiện tại
 4. Ngày bảo trì dự kiến. Đây là điều kiện để xét bảo trì
 5. Quãng đường bảo trì dự kiến. Đây là điều kiện để xét bảo trì
 6. Ngày cảnh báo. Nếu ngày hiện tại lớn hơn ngày cảnh báo thì hệ thống sẽ cảnh báo đến người dùng thông qua giao diện website
 7. Quãng đường cảnh báo. Khi xe hoạt động lớn hơn số km cảnh báo mà chưa thực hiện bảo trì thì hệ thống sẽ cảnh báo thông qua giao diện website
 8. Số tiền dự kiến cho bảo trì
 9. Ghi chú cho bảo trì
 10. Click cập nhật để lưu lại thông tin bảo trì

Thực hiện bảo trì

Sau khi thực tạo bảo trì người dùng có thể thực hiện bảo trì bằng cách click trong danh sách bảo trì

Hệ thống sẽ tự động tính số ngày sử dụng và quãng đường đi được cho tới thời điểm thực hiện bảo trì. Người dùng nhập chi phí cho bảo trì và lưu lại bảo trì. Người dùng có thể xem Báo cáo bảo trì để xem những những bảo trì đã thực hiện

Video hướng dẫn quản lý bảo trì

maintainence/list.txt · Thời điểm thay đổi: 2016/02/20 13:28 do admin