User Tools

Site Tools


system:sms

Hướng dẫn đăng ký cảnh báo qua SMS

Chức năng này cho phép người dùng thiết lập những cảnh báo của xe tới người dùng thông qua tin nhắn SMS.VD: Cảnh báo vượt quá tốc độ, lái xe liên tục.. Để thực hiện tính năng này, từ màn hình chính người dùng chọn “Quản Lý Hệ Thống”→“Cảnh báo bằng SMS”

1. Danh sách cấu hình cảnh báo tin nhắn

 • (1): Số tiền còn lại của Sim trong quá trình gửi SMS
 • (2): Số tin nhắn đã gửi thành công
 • (3): Tên cấu hình của SMS
 • (4): Số sim điện thoại được cấu hình nhận SMS cảnh báo, có thế đăng ký 1 hoặc nhiều sđt
 • (5): Để hạn chế số SMS gửi đến, người dùng có thể chọn số SMS tối đa cho mỗi sự kiện trong một ngày
 • (6): Người dùng có thể chọn kích hoạt /Không kích hoạt cấu hình này
 • (7): Xóa/Sửa Cảnh báo. Nếu người dùng xóa cảnh báo thì tất cả những sự kiện cảnh báo đã đăng ký sẽ không được gửi tới SMS người dùng
 • (8): Người dùng có thể xem lại Báo cáo SMS của tất cả SMS đã sử dụng

2. Thêm cấu hình SMS

Từ màn hình danh sách cấu hình SMS, người dùng click “Thêm Cấu Hình SMS”

 • (1): Tên cấu hình SMS
 • (2): Số Sim điện thoại nhận cảnh báo SMS, có thể đăng ký cho 1 hoặc nhiều sđt, mỗi số đăng ký được cách ra bằng dấu “,”
 • (3): Người dùng sử dụng lựa chọn này để hạn chế số SMS gửi tới trên một sự kiện trong ngày. Số SMS tối đa cho mỗi sự kiện sẽ được gửi về những số điện thoại đã đăng ký trước đó
 • (4): Tất cả các sự kiện mà người dùng có thể chọn để gửi cảnh báo về
 • Click cập nhật để xác nhận cảnh báo

3. Xác nhận xe để theo dõi các cảnh báo trên

Từ màn hình danh sách cấu hình SMS, người dùng click chọn để cập nhật xe cho cảnh báo SMS, hoặc tại màn hình tạo mới sau khi người dùng click “Cập Nhật” thì Thông tin danh sách xe sẽ được hiển thị

Thêm danh sách xe cần theo dõi

Sau cùng click “Cập Nhật” để lưu lại

system/sms.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/06/30 12:02 do admin