User Tools

Site Tools


reports:total

Hướng dẫn sử dụng báo cáo tổng hợp

Báo cáo tổng hợp thống kê cho người dùng những thông tin trong nhiều ngày: Quãng đường, Thời gian sử dụng(tính theo giờ), Thời gian dừng(Có mở máy), Số lần dừng xe, Vận tốc trung bình, Vận tốc lớn nhất, Số lần vượt tốc, Số lần mở cửa, Ghi chú

Danh sách báo cáo tổng hợp

Để xem báo báo,người dùng làm theo các bước
(1): Chòn ngày bắt đầu xem
(2): Chọn ngày kết thúc xem
(3): Chọn danh sách xe cần xem
(4): Click "Xem" để tải dữ liệu báo cáo
(5): Tải về máy theo những định dạng .xls, .pdf, .doc, .csv

reports/total.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/02 18:28 do admin